Home Languages دری (Dari) کمیسیون تجارت های کوچک ویکتوریا چطور می تواند کمک کند (Dari)
Languages

کمیسیون تجارت های کوچک ویکتوریا چطور می تواند کمک کند (Dari)

آیا یک منازعه تجارتی مانع ادامه دادن تجارت تان می شود؟

کمیسیون تجارت های کوچک ویکتوریا (VSBC) در مورد چه چیزی می تواند  به شما کمک کند؟

 • کمک رایگان اولیه: تقریباً %30  منازعات تجارتی از این طریق حل و فصل می شوند، اکثراً به سادگی از طریق تیلفون یا با استفاده از معلومات و منابع موجوده در ویب سایت ما.
 • میانجیگری کم مصرف: اگر شما در یک جلسه میانجیگری شرکت کنید، مصرف هر جانب اشتراک کننده تجاری مبلغ $195 می باشد.
 • منابع اضافی (موجود به لسان انگلیسی) راجع به حقوق و مسؤلیت هایتان بحیث گرداننده یا صاحب یک تجارت کوچک: برای معلومات بیشتر به ویب سایت www.vsbc.vic.gov.au مراجعه کنید.
 • خدمات ترجمانی: در صورت ضرورت، ما یک ترجمان را بطور رایگان برایتان تهیه می کنیم.

یک منازعه تجارت کوچک چی است؟

منازعات تجارتی عبارت از منازعاتی اند که از موافقتنامه های تجارتی بین تجارت ها یا بین یک تجارت و دولت سرچشمه می گیرند. بعضی از مثال های معمول اینگونه منازعات قرار ذیل اند:

 • عدم تحقق یافتن فروشات یک نمایندگی دارای حق امتیاز
 • یک منازعه راجع به یک قرارداد
 • عدم پرداخت به موقع توسط یک تهیه کننده
 • تحویل دادن اجناس یا خدمات ناقص توسط یک تهیه کننده
 • طرح یک ویب سایت که مقتضیات تجارت را برآورده نسازد
 • یک منازعه بین ترمیم کنندگان و شرکتهای بیمه راجع به مصارف ترمیماتی یک موتر یا لاری
 • ترمیمات یا حفظ و مراقبت، بطور مثال ترمیم ننمودن چکک بام توسط مالک یک جایداد
 • عدم مسترد نمودن پول تضمین یک کرایه نشین توسط مالک خانه در ختم قرارداد.

ما چطور کمک کرده می توانیم

VSBC اولین قدم برای حل منازعات تجارتی می باشد. ما می توانیم:

 • شما را در قسمت انتخاب گزینه های حل منازعه تان کمک کنیم
 • یک راه حل را برای مشکل تان از طریق صحبت تیلفونی پیدا کنیم
 • زمینه ملاقات مشورت محرمانه شما را با یک میانجیگر باتجربه به هدف رسیدن به یک راه حلی که مورد قبول جانبین باشد، فراهم نمائیم.

چطور می توانیم شما را کمک نمائیم؟

آیا VSBC می تواند شما را در قسمت حل منازعه تان کمک نماید؟

تقریباً %30 درخواست ها برای دریافت کمک در مراحل کمک اولیه حل و فصل می شوند. منازعاتیکه به توافق نرسند ممکن است برای میانجیگری ارجاع گردند. از این جمله، بیشتر از %80 آن موفقانه حل و فصل می شوند.

چگونه می توانم یک منازعه را برای VSBC ارجاع نمایم؟

می توانید از فورمه های درخواستی آنلاین موجود در ویب سایت www.vsbc.vic.gov.au استفاده نمائید. میانجیگری ها بطور اوسط بین 6 الی 8 هفته بعد از دریافت درخواست تان طول می کشند. در موارد عاجل، میانجیگری می تواند زودتر ترتیب گردد.

مزایای استفاده از خدمات حل منازعات چی است؟

خدمات VSBC سریع، مؤثر، محرمانه و کم مصرف است. این خدمات برای جانبین ذیدخل پول و زمان را صرفه جویی نموده و از وقوع مخارج گزاف حقوقی و اجراات قانونی در محاکم جلوگیری می کند.

میانجیگری چه مدت طول می کشد و در کجا برگزار می شود؟

بطور اوسط، یک جلسه میانجیگری بین یک الی چهار ساعت طول می کشد. جلسات در اتاق میانجیگری VSBC واقع منزل دوم در شماره 121 خیابان Exhibition Street ملبورن برگزار می شوند. ما جلسات میانجیگری را در مناطق دوردست و ذریعه کانفرانس تیلفونی نیز انجام می دهیم.

مصارف آن چقدر است؟

مصرف هر جلسه میانجیگری بقیمت $195 برای هر تجارت تمام می شود. اکثر اشخاص صرف به یک جلسه ضرورت دارند. ولی، اگر منازعه ذریعه کمک اولیه حل گردد، در آنصورت هیچ مصرفی را متقبل نمی شوید.

مشتریان ما چی می گویند؟

”من توصیه و حمایت شما را قدردانی می کنم. دسترسی به همچنین یک سیستم در زمان بروز مشکلات مایه خاطرجمعی است. “

”جای خوشی است که این خدمات وجود دارد و یکراه خوب شنیدن صدای تجارت های کوچک محسوب می شود. “

دری (Dari)

Languages